Μείωση πραγματικών μισθών και ανεργία, Account, τ. 24, 24/4/97, σσ. 74-76.

Η υποτίμηση της δραχμής και οι επιπτώσεις στον εισαγόμενο πληθωρισμό ?Μια μελέτη για την αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών (σε συνεργασία με τους Χ. Οικονομίδη, Γ. Σταμάτη και Ν. Φουστέρη), περ. Account, τ. 12, 30/1/97, σσ. 42-46.

November

25

Saturday