Εσωτερικές Εκθέσεις

 

Μαριόλης, Θ. (2006) Σχετικά με τη μήτρα των τεχνικών συντελεστών.
Μαριόλης, Θ. (2006) Κέρδη, αξίες και υπεραξίες σε ανοικτές οικονομίες.
Μαριόλης, Θ. (2006) Τιμές και εργασιακές αξίες σε SUT.
Μαριόλης, Θ. (2006) Εργασιακές αξίες σε ανοικτές οικονομίες: μία κριτική της μεθόδου των Okishio και Nakatani.
Μαριόλης, Θ. (2006) Υποδείγματα εισροών-εκροών για την εκτίμηση του μεγίστου εφικτού οικονομικού λόγου εξάρτησης.
Μαριόλης, Θ. (2007) Ένα απλό μέτρο της απόκλισης τιμών- εργασιακών αξιών.
Μαριόλης, Θ. (2008) Ο Σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής: θεωρία και εφαρμογή.
Μαριόλης, Θ. (2008) Η Μετατροπή των SUT σε SIOT.
Μαριόλης, Θ. (2008) Φράγματα τιμών σε σραφφαϊανά συστήματα.
Μαριόλης, Θ. (2008) Εμπειρικός έλεγχος της Αυστριακής θεωρίας των τιμών και του κεφαλαίου.
Μαριόλης, Θ. (2008) Τομεακές συνολικές παραγωγικότητες συντελεστών παραγωγής και σχετικές τιμές: θεωρία και εφαρμογή.
Μαριόλης, Θ. (2009) Κατανομή ιδιοτιμών και τιμές παραγωγής: εμπειρική διερεύνηση.
Μαριόλης, Θ. (2010) Κριτική έκθεση του «νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους» του K. Marx: κατανομή εισοδήματος, επισώρευση κεφαλαίου και τεχνολογική μεταβολή στη μακρά περίοδο.
Μαριόλης, Θ. και Ροδουσάκη, Ε. (2008) Συνολικές απαιτήσεις για την παραγωγή του ακαθάριστου προϊόντος και διατομεακές διασυνδέσεις: μία σημείωση στη Συμβολή του V. K. Dmitriev στη θεωρία των κερδών.
Μαριόλης, Θ. και Σώκλης, Γ. (2008) Αθροιστικές αξίες και τιμές παραγωγής: ενδείξεις από τους SUT της γερμανικής και της ελληνικής οικονομίας.
Μαριόλης, Θ., Σώκλης, Γ. και Γκρόζα, Ε. (2008) Μία προσέγγιση εισροών-εκροών για την εκτίμηση του μεγίστου εφικτού οικονομικού λόγου εξάρτησης σε τέσσερις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Μαριόλης, Θ. και Σώκλης, Γ. (2009) Σχετικά με την «d ? απόσταση» των Steedman και Tomkins.
Μαριόλης, Θ. και Παπουλής, Κ. (2010) Δυναμική του χρέους, «δίδυμα ελλείμματα» και διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Μαριόλης, Θ., Σώκλης, Γ. και Ηλιάδη, Φ. (2010) Η κατανομή ιδιοτιμών και το πολυώνυμο 2ου βαθμού του Bienenfeld.
Ροδουσάκη, Ε. (2006) Διατομεακές διασυνδέσεις και τομείς-κλειδιά.
Ροδουσάκης, Ν. (2006) Η μέτρηση του ποσοστού υπεραξίας σε ανοικτές οικονομίες: η μέθοδος των Okishio και Nakatani.
Ροδουσάκης, Ν. (2008) Συναρτήσεις παραγωγής και φθίνον ποσοστό κέρδους.
Ροδουσάκης, Ν. (2009) Το πολυτομεακό υπόδειγμα Lotka-Volterra του Goodwin.
Ροδουσάκης, Ν. (2009) Εμπειρικός έλεγχος των πολυτομεακών υποδειγμάτων  του Goodwin: ενδείξεις από τον SIOT της ελληνικής οικονομίας, 1988.
Ροδουσάκης, Ν. και Σώκλης, Γ. (2010) Φράγματα ποσοτήτων σε σραφφαϊνά συστήματα.
Σώκλης, Γ. (2006) Σχετικά με τους SUT.
Σώκλης, Γ. (2008) Η μετατροπή των SUT σε SIOT: κριτική επισκόπηση.
Σώκλης, Γ. (2009) Εμπορευματικές αξίες και τιμές: ενδείξεις από τους SIOT της σουηδικής οικονομίας.
Σώκλης, Γ. (2009) Η καμπύλη μισθού-κέρδους σε συστήματα συμπαραγωγής: ενδείξεις από τους SUT της φινλανδικής οικονομίας.

February

24

Saturday