Άρθρα

 
1. Ορισμένα ζητήματα του προσδιορισμού των τιμών στα γραμμικά συστήματα παραγωγής (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολτικής Οικονομίας, 6, 69-91, 1990.


2. Ορισμένα ζητήματα του προσδιορισμού των τιμών στα γραμμικά συστήματα παραγωγής ? Addendum (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 9, 67-79, 1991.


3. Ο προσδιορισμός των τιμών και η σχέση ονομαστικού ωρομισθίου - ποσοστού κέρδους στα γραμμικά συστήματα παραγωγής (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 10, 113-90, 1992.


4. Μια πρόταση σχετικά με το πρόσημο των απολύτων τιμών σε μη διασπώμενα και διασπώμενα γραμμικά συστήματα παραγωγής, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 11, 73-82, 1992.


5. Ο προσδιορισμός των τιμών σε διασπώμενα συστήματα παραγωγής, στα οποία τα μέγιστα ποσοστά κέρδους του βασικού και του μη βασικού υποσυστήματος είναι ίσα (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 12, 103-25, 1993.


6. Αντιδράσεις τιμών σε γραμμικά συστήματα σύνθετης παραγωγής, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 12, 75-102, 1993.


7. Σχετικά με τη σύγκριση τεχνικών παραγωγής ως προς την κερδοφορία τους, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 14, 5-27, 1994.


8. Σχετικά με το ρόλο των μη βασικών και των μη αναπαραγωγικών εμπορευμάτων στα νεορικαρδιανά υποδείγματα εξωτερικού εμπορίου, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 15, 91-111, 1994.


9. Σχετικά με ορισμένες θεωρητικές αντιλήψεις για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 16, 5-37, 1995.


10. Σχετικά με το θεώρημα των Stolper-Samuelson σε υποδείγματα με ετερογενές κεφάλαιο, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 17, 5-34, 1995.


11. Η συμβολή του V. K. Dmitriev στη θεωρία των τιμών, της κατανομής και του κεφαλαίου, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 18, 1996, 57-91, και 19, 175-218, 1996.


12. Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο «κόστος» παραγωγής (σε συνεργασία με τους Χ. Οικονομίδη, Γ. Σταμάτη, Ν. Φουστέρη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 19, 5-55, 1996 (Επίσης, σε γερμανική μετάφραση: Τετράδια Εργασίας Παντείου Πανεπιστημίου, αρ. 37, Αθήνα 2000).


13. Σχετικά με το ζήτημα της ανεργίας, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 20, 105-120, 1997.


14. Μη βασικά και μη αναπαραγωγικά εμπορεύματα στα «κλειστά» και στα «ανοικτά» νεορικαρδιανά υποδείγματα, Political Economy. Review of Political Economy and Social Science, 1, 37-56, 1997.


15. Σχετικά με το θεώρημα των Stolper-Samuelson σε υποδείγματα με ετερογενές κεφάλαιο: Addendum, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 1, 113-120, 1997.


16. On the linearity of the relationship between the nominal wage rate-rate of profit in linear production systems, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 2, 27-39, 1998.


17. Σχετικά με το λεγόμενο ζήτημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές, Ουτοπία, 28, 205-215,1998
(http://194.177.192.14/pandemos/index.php?lang=el&op=record&type=0&scope=0&q=Μαριόλης&page=1&pid=iid:3515).


18. Σχετικά με το λεγόμενο ζήτημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 3, 41-88, 1998.


19. Σχετικά με την κριτική του Κ. Καστοριάδη στο μαρξικό νόμο της πτωτικής τάσης του γενικού ποσοστού κέρδους, Ουτοπία, 30, 161-77, 1998
(http://194.177.192.14/pandemos/index.php?lang=&op=record&type=cid&q=isMemberOf-cid:129&page=1&pid=iid:2075).


20. Theoretical investigation of the price response of a joint production system to currency devaluation, pp. 244-61 in Papathanassiou, B. (Ed.) (1997), Proceedings of the 4th Balkan Conference on Operational Research, vol. 1, Thessaloniki.


21. A basic difference between the orthodox and the Marxian investigation of the falling rate of profit, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 4, 77-89, 1998.


22. The so-called problem of transforming values into prices, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 5, 45-58, 1999.


23. Some unpopular propositions for a Sraffa model, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 5, 101-8, 1999.


24. Concerning the issue of the choice of technique in neo-Ricardian models of single production, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 6, 91-108, 2000.


25. Μεταφορά υπεραξίας και διεθνής καταμερισμός εργασίας, Ουτοπία, 41, 137-145, 2000
(http://194.177.192.14/index.php?op=record&pid=iid:2898).


26. Το ασήμαντον και το εσφαλμένον του λεγόμενου Θεμελιώδους Μαρξικού Θεωρήματος, Τετράδια Εργασίας Παντείου Πανεπιστημίου, αρ. 30, Αθήνα 1999 (και Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 7, 81-126, 2000).


27. The role of non-basic and non-reproductive commodities in neo-Ricardian models, The Indian Economic Journal, vol. 47 (4), 30-41, 1999-2000.


28. The division of labour in EMU: absolute versus comparative advantage, European Research Studies, vol. 3 (1-2), 79-90, 2000
(http://www.ersj.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=66).


29. On V. K. Dmitriev?s contribution to the so-called ?Transformation Problem? and to the profit theory, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 9, 45-60, 2001.


30. On the profitability and the efficiency of the techniques in a neo-Ricardian model of single production: a note, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 8, 61-72, 2001.


31. Η ορθή προσέγγιση-λύση και η λεγόμενη «νέα προσέγγιση-λύση» του προβλήματος του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 10, 73-105, 2002.


32. Αρχές Θεωρίας Εξωτερικού Εμπορίου, Τετράδια Εργασίας Παντείου Πανεπιστημίου, αρ. 57, σσ. 84, 2003.


33. ?Production of Commodities by Means of Commodities?: Forty years later. An appraisal, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 13, 5-29, 2003.


34. On the lack of correspondence between Surplus Value and Profit, pp. 199-218 in Kalafatis, A. Livas, P. and Skountzos, T. (Eds), Volume of Essays in Honour of Professor Apostolos Lazaris, vol. 1, University of Piraeus, Piraeus, 2003.


35. Controllability, observability, regularity, and the so-called Problem of Transforming values into prices of production, Asian-African Journal of Economics, and Econometrics, vol. 3 (2), 113-127, 2003
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24043/1/MPRA_paper_24043.pdf).


36. Pure joint production and international trade: a note, Cambridge Journal of Economics, 28 (3), 449-456, 2004
(http://cje.oxfordjournals.org/content/28/3/449.full).


37. A Sraffian approach to the Stolper-Samuelson theorem, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, vol. 4 (1), 1-11, 2004.


38. Distribution, accumulation and interest rates in a Post-Keynesian multisectoral model, pp. 164-195 in K. Sham Bhat (Ed.), Issues in Financial Development, Delhi, Serials Publications, 2004.


39. A Neo-Ricardian critique of the traditional static theory of trade, customs unions and common markets, pp. 127-152, in V. B. Jugale (Ed.), World Trade Organisation and Indian Economic Reforms, vol. 1, Delhi, Serials Publications, 2005  
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23088/1/MPRA_paper_23088.pdf).


40. Κατανομή και επισώρευση κεφαλαίου σε μία ανοικτή οικονομία: Ενα Μετα-Κεϋνσιανό πολυτομεακό υπόδειγμα, σσ. 683-705 στο Π. Λίβας, Π. Παπαγεωργίου και Ε. Σπυράτου (Εκδ.), Μελέτες προς Τιμήν του Καθηγητού Θεόδωρου Α.  Σκούντζου, τ. 2, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2006.


41. Endogenous growth and ambiguous steady-state gains from free Trade, Indian Development Review. An International Journal of Development Economics, vol. 3(1), 15-27, 2005.


42. Distribution and growth in a multi-sector open economy with excess capacity, Economia Internazionale/International Economics, vol. 59 (1), 51-61, 2006
(http://images.ge.camcom.gov.it/f/pubblicazioni/ab/abstract1-2006.pdf).


43. Α Critique of the so-called ?New Approach? to the Transformation Problem and a proposal, Indian Development Review. An International Journal of Development Economics, vol. 4 (1), 23-37, 2006 (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24019/1/MPRA_paper_24019.pdf - ανατυπώθηκε στο: Mariolis, T. and Tsoulfidis, L. (Εds) (2006), Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives, pp. 23-37, New Delhi: Serials Publications).


44. A Critical note on Marx?s theory of profits, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, vol. 6 (1), 1-11, 2006
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24044/1/MPRA_paper_24044.pdf).


45. The rate of profit in the Greek economy 1988-1997. An input-output analysis (σε συνεργασία με τους N. Rodousakis και L. Tsoulfidis), Archives of Economic History, vol. 18 (2), 177-190, 2006.


46. Distribution and growth in an economy with heterogeneous capital and excess capacity, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, vol. 7 (1-2), 365-375, 2007
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24042/1/MPRA_paper_24042.pdf -ανατυπώθηκε στο: Sarkar, S. (Ed.) (2007), Global Economic Integration and Inequality, Serials Publications, New Delhi).


47. Labour Values, prices of production and the effects of income distribution:evidence from the Greek economy (σε συνεργασία με τον L. Tsoulfidis), Economic Systems Research, vol. 19 (4), 425-437, 2007
(http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/09535310701698548).


48. Heterogeneous capital goods and the Harrod-Balassa-Samuelson effect, Metroeconomica, vol. 59 (2), 238-248, 2008
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-999X.2007.00303.x/abstract).


49.Pure joint production, income distribution, employment and the exchange rate, Metroeconomica, vol. 59 (4), 656-665, 2008
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-999X.2008.00320.x/abstract ).


50. Παγκοσμιοποίηση, Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Πολιτική, στο: Π. Σιούσιουρας και Κ. Χαζάκης (επιμ.) (2009), Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκοσμιοποίηση: Κρίσιμα Ζητήματα Γεωπολιτικής και Γεωοικονομίας, σσ.  679-722, Αθήνα, Ποιότητα.


51. Decomposing the changes in production prices into ?capital-intensity? and ?price? effects: theory and evidence from the Chinese economy (σε συνεργασία με τον L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 28, 1-22, 2009
(http://cpe.oxfordjournals.org/content/28/1/1.abstract).


52. Norm bounds for a transformed price vector in Sraffian systems, Applied Mathematical Sciences, 4 (12), 551-574, 2010
(http://www.m-hikari.com/ams/ams-2010/ams-9-12-2010/mariolisAMS9-12-2010.pdf ).


53. Additive labour values and prices: evidence from the supply and use tables of the French, German and Greek economies (σε συνεργασία με τον G. Soklis), Economic Issues, 15 (2), 87-107, 2010
(http://www.economicissues.org.uk/Files/210Mariolis.pdf).


54. Measures of production price-labour value deviation and income distribution in actual economies: a note (σε συνεργασία με τον L. Tsoulfidis), Metroeconomica, 61 (4), 701-710, 2010
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-999X.2010.04098.x/abstract. Διευρυμένη εκδοχή: Measures of production price-labour value deviation and income distribution in actual economies: theory and empirical evidence, Discussion Paper No. 02/2010, Discussion Paper Series, University of Macedonia, Department of Economics, http://econlab.uom.gr/~econwp/pdf/dp0210.pdf).


55. «Δίδυμα ελλείμματα» και διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (σε συνεργασία με τον Κ. Παπουλή), Ιούλιος 2010, στο: Οικονομική Κρίση και Ελλάδα, Αθήνα, Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (υπό έκδοση).


56. On constructing numeraire-free measures of price?value deviation: a note on the Steedman?Tomkins distance (σε συνεργασία με τον G. Soklis), Cambridge Journal of Economics, 35 (3), 613-618
(http://cje.oxfordjournals.org/content/35/3/613.full.pdf+html).


57. Total requirements for gross output and intersectoral linkages: A note on Dmitriev?s contribution to the theory of profits (σε συνεργασία με τη Ε. Ροδουσάκη), Contributions to Political Economy, 30 (1), 67-75, 2011

(http://cpe.oxfordjournals.org/content/30/1/67.full.pdf+html).


58. O μέγιστος εφικτός λόγος μη εργαζομένων προς εργαζόμενους στην ελληνική οικονομία: η μεταβλητή-κλειδί του ασφαλιστικού συστήματος (σε συνεργασία με τους Γ. Σώκλη και Ε. Γκρόζα), σσ. 466-480 στο Α. Στεργίου και Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.) (2010), Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση. Πόρισμα, Εισηγήσεις, Άρθρα, Αθήνα, Διόνικος.


59. Δυναμική του δημοσίου χρέους, οικονομική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα: μία σημείωση (σε συνεργασία με τον Κ. Παπουλή), Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη/SocialCohesionandDevelopment, 5 (1), 27-40, 2010
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28551/).


60. Όψεις της παραγωγής και κατανομής εισοδήματος στην ελληνική οικονομία, Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης: Παγκόσμια Κρίση και Οικονομικές Πολιτικές, 2011 (υπό έκδοση).


61. Switch to Devalued Drachma and Cost-Push Inflation: A Simple Input-Output Approach to the Greek Case (σε συνεργασία με τον A. Katsinos), Modern Economy, 3 (2), 164-170, 2012

(www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?FileName=ME20120200005_73270207.pdf&paperID=18134).

November

17

Saturday