Άρθρα

 

PAPERS 2008–2023

1. Mariolis, T., & Ntemiroglou, N. (2023). Matrix multipliers, demand composition and income distribution: Post-Keynesian–Sraffian theory and evidence from the world's ten largest economies. Metroeconomica, 74(4), 658–697, https://doi.org/10.1111/meca.12442.

 

2. Mariolis, T., & Veltsistas, P. (2022). Zero measure Sraffian economies: New insights from actual input–output tables. Contributions to Political Economy, 41(1), 7-34, https://doi.org/10.1093/cpe/bzac003.

 

3. Mariolis, T., & Kesperi, D. (2022). Demand multipliers and technical performance of a southern Eurozone economy in hard times: Kalman–Leontief–Sraffa evidence from the Greek economy, 2010–2014. Evolutionary and Institutional Economics Review, https://link.springer.com/article/10.1007/s40844-022-00233-9.

 

4. Mariolis, T. (2022). Τhe Fear of Economy and the Economy of Fear. Special feature on “The European Union Economy after the COVID-19 Pandemic Outbreak”. Evolutionary and Institutional Economics Review

 

5. Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2021). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics, 27(8), 1848–1855.

 

6. Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2021). Inter-sectoral analysis of the Greek economy and the COVID-19 multiplier effects. European Politics and Society, Special issue “Eurozone and economic crisis in Greece at 2020: Current challenges and prospects”.

 

7. ‘Competing theories of value: A spectral analysis’, Contributions to Political Economy, 40(1), pp. 1–25, 2021. 

 

8. ‘Inter-sectoral analysis of the Greek economy and the COVID-19 multiplier effects’ (with N. Rodousakis and G. Soklis), European Politics and Society, Special issue “Eurozone and economic crisis in Greece at 2020: Current challenges and prospects” (forthcoming).

 

9. ‘The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy’ (with N. Rodousakis, G. Soklis), Tourism Economics, 2020, DOI: 10.1177/1354816620946547. 

 

10. ‘The contribution of primary inputs to price formation: An input–output analysis of the Greek economy’, Greek Economic Outlook, 41, pp. 101–118, 2020.

 

11. ‘Dissecting the input–output structure of the Greek economy 2005–2010’ (with E. Leriou, G. Soklis), Economia Internazionale/International Economics, 72(4), pp. 453–474, 2019.

 

12. ‘Wage versus currency devaluation, price pass-through and income distribution: A comparative input–output analysis of the Greek and Italian economies’ (with N. Rodousakis, A. Katsinos), Journal of Economic Structures, 8:9, 2019. 

 

13. ‘A non-linear Keynesian Goodwin-type endogenous model of the cycle: Bayesian evidence for the USA’ (with K. N. Konstantakis, P. G. Michaelides, E. G. Tsionas), Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 23(1), 2019.

 

14. ‘The tug-of-war between growth and debt in the Greek economy’ (with G. Soklis), in D. Chionis (Ed.) (2018), Greek Debt: The Perpetuation of the Problem, Athens: Livanis, (in Greek).

 

15. ‘The foreign-trade leakages in the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010’, East–West Journal of Economics and Business, XXI (1–2), pp. 135–155, Special Issue: The Greek Economic Crisis, 2018.

 

16. ‘The static demand multipliers in a joint production framework: Comparative findings for the Greek, Spanish and Eurozone economies’ (with N. Ntemiroglou, G. Soklis), Journal of Economic Structures, 7:18, 2018.

 

17. ‘Less is more: Capital theory and almost irregular–uncontrollable actual economies’ (with L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 37(1), pp. 65–88, 2018.

 

18. ‘The Sraffian autonomous demand–transfer payments curve for the Greek Economy’ (with N. Ntemiroglou, G. Soklis), Statistical Review, 11–12, pp. 24–37, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018 (in Greek).

 

19. ‘Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian Theory of Exchange, Statistical Review, 11–12, pp. 142–160, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018 Values’ (in Greek).

 

20. ‘Value, tertium comparationis and area’, Appendix to the paper: Mariolis, T. (2018) ‘Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian theory of exchange values’, https://www.researchgate.net/publication/324939802 (in Greek). 

 

21. ‘The static Sraffian multiplier for the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010’ (with G. Soklis), Review of Keynesian Economics, 6(1), pp. 114–147, 2018.

 

22. ‘A Sraffian (no) trade-off between autonomous demand and transfer payments’, Metroeconomica, 69(2), pp. 473–487, 2018.

 

23. ‘Il fallimento dell’Eurozona e il ruolo delle politishe tedesche’ (with C. Lapavitsas and C. Gavrielidis), IL Ponte. Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei, Anno LXXIII nn. 5–6, pp. 105–133, Un’altra Europa, a cura di Ernesto Screpanti, 2017.

 

24. ‘An intersectoral analysis of the Greek economy: Evidence from the symmetric input–output tables for the years 2005 and 2010’ (with E. Leriou, G. Soklis), Bulletin of Political Economy, 10(2), pp. 137–159, 2016.

 

25. ‘Capital theory ‘paradoxes’ and paradoxical results: Resolved or continued?’ (with L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review, 13 (2), pp. 297–322, 2016.

 

26. ‘Testing Bienenfeld’s second-order approximation for the wage–profit curve’, Bulletin of Political Economy, 9(2), pp. 161–170, 2015.

 

27. ‘Norm bounds and a homographic approximation for the wage–profit curve’, Metroeconomica, 66(2), pp. 263–283, 2015.

 

28. ‘Input–output evidence on the relative price effects of total productivity shift’ (with N. Rodousakis, A. Christodoulaki), International Review of Applied Economics, 29(2), pp. 150–163, 2015.

 

29. ‘Measures of production price–labour value deviation and income distribution in actual economies: Theory and empirical evidence’ (with L. Tsoulfidis), Bulletin of Political Economy, 8(1), pp. 77–96, 2014.

 

30. ‘Modelling the devaluation of the Greek currency’, Business Perspectives, 13(1), pp. 1–5, 2014.

 

31. ‘An endogenous Goodwin–Keynes business cycle model for Germany (1991–2007)’ (with K. Konstantakis, P. G. Michaelides), Applied Economics Letters, 27(1), pp. 481–486, 2014.

 

32. ‘Falling rate of profit and mass of profits: A note’, Review of Political Economy, 26(4), pp. 549–556, 2014.

 

33. ‘On Bródy’s conjecture: Theory, facts and figures from the US economy’ (with L. Tsoulfidis), Economic Systems Research, 26(2), pp. 209–223, 2014.

 

34. ‘Bienenfeld’s approximation of production prices and eigenvalue distribution: Further evidence from five European economies’ (with F. Iliadi, G. Soklis, L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 33(1), pp. 35–54, 2014.

 

35. ‘Applying the mean absolute eigen-deviation of labour commanded prices from labour values to actual economies’, Applied Mathematical Sciences, 7(104), pp. 5193–5204, 2013.

 

36. ‘Goodwin’s growth cycle model with the Bhaduri–Marglin accumulation function’, Evolutionary and Institutional Economics Review, 10(1), pp. 131–144, 2013.

 

37. ‘Currency devaluation, external finance and economic growth: A note on the Greek case’, Social Cohesion and Development, 8(1), pp. 59–64, 2013.

 

38. ‘Testing Böhm-Bawerk’s theory of capital: Some evidence from the Finnish economy’ (with G. Soklis and E. Zouvela), The Review of Austrian Economics, 26(2), pp, 207–220, 2013.

 

39. ‘Estimation of the maximum attainable economic dependency ratio: Evidence from the symmetric input–output tables of four European economies’ (with G. Soklis, H. Groza), Journal of Economic Analysis, 3(1), pp. 52–71, 2012.

 

40. ‘Switch to devalued drachma and cost-push inflation: A simple input–output approach to the Greek case’ (with A. Katsinos), Modern Economy, 3(2), pp. 164–170, 2012.

 

41. ‘Eigenvalue distribution and the production price–profit rate relationship: Theory and empirical evidence’ (with L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review, 8(1), pp. 87–122, 2011.

 

42. ‘A simple measure of price–labour value deviation’, Metroeconomica, 62(4), pp. 605–611, 2011.

 

43. ‘On constructing numeraire-free measures of price–value deviation: A note on the Steedman–Tomkins distance’ (with G. Soklis), Cambridge Journal of Economics, 35(3), pp. 613–618, 2011.

 

44. ‘Total requirements for gross output and intersectoral linkages: A note on Dmitriev’s contribution to the theory of profits’ (with E. Rodousaki), Contributions to Political Economy, 30(1), pp. 67–75, 2011.

 

45. ‘‘Twin deficits’ and international competitiveness of the Greek economy’ (with K. Papoulis), in: Greek Scientific Association of Political Economy (Ed.) (2011) Economic Crisis and Greece, pp. 275–289, Athens: Gutenberg (in Greek).

 

46. ‘The maximum attainable economic dependency ratio in the Greek economy: The key variable for the social security system’ (with G. Soklis, H. Groza), in A. Stergiou and T. Sakellaropoulos (Eds.) (2010) The Reform of the Social Security System, pp. 466–480, Athens: Dionicos (in Greek).

 

47. ‘Public debt dynamics, economic policy and social cohesion in Greece: A note’ (with K. Papoulis), Social Cohesion and Development, 5(1), pp. 27–40, 2010 (in Greek).

 

48. ‘Measures of production price–labour value deviation and income distribution in actual economies: A note’ (with L. Tsoulfidis), Metroeconomica, 61(4), pp. 701–710, 2010.

 

49. ‘Additive labour values and prices of production: Evidence from the supply and use tables of the French, German and Greek economies’ (with G. Soklis), Economic Issues, 15(2), pp. 87–107, 2010.

 

50. ‘Norm bounds for a transformed price vector in Sraffian systems’, Applied Mathematical Sciences, 4(12), pp. 551–574, 2010. 

 

51. ‘Globalization, international trade and economic policy’, in P. Sioussouras and D. Chazakis (Eds.) (2009) Greece, European Union and Globalization, pp. 679–722, Athens: Poiotita (in Greek).

 

52. ‘Decomposing the changes in production prices into ‘capital-intensity’ and ‘price’ effects: Theory and evidence from the Chinese economy’ (with L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 28(1), pp. 1–22, 2009.

 

53. ‘Pure joint production, income distribution, employment and the exchange rate’, Metroeconomica, 59 (4), pp. 656–665, 2008. 

 

54. ‘Heterogeneous capital goods and the Harrod–Balassa–Samuelson effect’, Metroeconomica, 59(2), pp. 238–248, 2008.

 

SELECTED PAPERS BEFORE 2008

1. ‘Labour values, prices of production and the effects of income distribution: Evidence from the Greek economy’ (with L. Tsoulfidis), Economic Systems Research, 19(4), pp. 425–437, 2007.

 

2. ‘Distribution and growth in an economy with heterogeneous capital and excess capacity’, Asian–African Journal of Economics and Econometrics, 7(1–2), pp. 365–375, 2007. Reprinted in Sarkar, S. (Ed.) (2007) Global Economic Integration and Inequality, New Delhi: Serials.

 

3. ‘The rate of profit in the Greek economy. An input–output analysis’ (with N. Rodousakis, L. Tsoulfidis), Archives of Economic History, 18(2), pp. 177–190, 2006.

 

4. ‘A critical note on Marx’s theory of profits’, Asian–African Journal of Economics and Econometrics, 6(1), pp. 1–11, 2006.

 

5. ‘Α critique of the so-called ‘New Approach’ to the transformation problem and a proposal, Indian Development Review, 4(1), pp. 23–37, 2006. Reprinted in T. Mariolis & L. Tsoulfidis (Eds.) (2006) Distribution, Development and Prices. Critical Perspectives, New Delhi: Serials.

 

6. ‘Distribution and growth in a multi-sector open economy with excess capacity’, Economia Internazionale, 59(1), pp. 51–61, 2006.

 

7. ‘Endogenous growth and ambiguous steady-state gains from free trade’, Indian Development Review, 3(1), pp. 15–27, 2005.

 

8. ‘A neo-Ricardian critique of the traditional static theory of trade, customs unions and common markets’, in V. B. Jugale (Ed.) (2005) World Trade Organisation and Indian Economic Reforms, vol. 1, Delhi: Serials.

 

9. ‘A Sraffian approach to the Stolper–Samuelson theorem’, Asian–African Journal of Economics and Econometrics, 4(1), pp. 1–11, 2004.

 

10. ‘Pure joint production and international trade: A note’, Cambridge Journal of Economics, 28 (3), pp. 449–456, 2004.

 

11. ‘Controllability, observability, regularity, and the so-called problem of transforming values into prices of production’, Asian–African Journal of Economics, and Econometrics, 3(2), pp. 113–127, 2003.

 

12. ‘On V. K. Dmitriev’s contribution to the so-called “transformation problem” and to the profit theory’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 9, pp. 45–60, 2001.

 

13. ‘The division of labour in EMU: Absolute versus comparative advantage’, European Research Studies, 3(1–2), pp. 79–90, 2000.

 

14. ‘The so-called problem of transforming values into prices’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 5, pp. 45-58, 1999.

 

15. ‘Σχετικά με το λεγόμενο ζήτημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 3, 41-88, 1998.

 

16. ‘Σχετικά με την κριτική του Κ. Καστοριάδη στο μαρξικό νόμο της πτωτικής τάσης του γενικού ποσοστού κέρδους’, Ουτοπία, 30, 161-77, 1998.

 

17. ‘Σχετικά με το λεγόμενο ζήτημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές’, Ουτοπία, 28, 205-215, 1998. 

 

18. ‘On the linearity of the relationship between the nominal wage rate-rate of profit in linear production systems’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 2, 27-39, 1998.

 

19. ‘Theoretical investigation of the price response of a joint production system to currency devaluation’, in Papathanassiou, B. (Ed.) (1997) Proceedings of the 4th Balcan Conference on Operational Research, vol. 1, Thessaloniki.

 

20. ‘Σχετικά με το θεώρημα των Stolper-Samuelson σε υποδείγματα με ετερογενές κεφάλαιο: Addendum’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 1, 113-120, 1997.

 

21. ‘Μη βασικά και μη αναπαραγωγικά εμπορεύματα στα «κλειστά» και στα «ανοικτά» νεορικαρδιανά υποδείγματα’, Political Economy. Review of Political Economy and Social Science, 1, 37-56, 1997.

 

22. ‘Σχετικά με το ζήτημα της ανεργίας’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 20, 105-120, 1997.

 

23. ‘Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο «κόστος» παραγωγής’ (σε συνεργασία με τους Χ. Οικονομίδη, Γ. Σταμάτη, Ν. Φουστέρη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 19, 5-55, 1996 (σε γερμανική μετάφραση: Τετράδια Εργασίας Παντείου Πανεπιστημίου, αρ. 37, Αθήνα 2000).

 

24. ‘Η συμβολή του V. K. Dmitriev στη θεωρία των τιμών, της κατανομής και του κεφαλαίου’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 18, 1996, 57-91, και 19, 175-218, 1996.

 

25. ‘Σχετικά με το θεώρημα των Stolper-Samuelson σε υποδείγματα με ετερογενές κεφάλαιο’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 17, 5-34, 1995.

 

26. ‘Σχετικά με ορισμένες θεωρητικές αντιλήψεις για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 16, 5-37, 1995.

 

27. ‘Σχετικά με το ρόλο των μη βασικών και των μη αναπαραγωγικών εμπορευμάτων στα νεορικαρδιανά υποδείγματα εξωτερικού εμπορίου’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 15, 91-111, 1994.

 

28. ‘Σχετικά με τη σύγκριση τεχνικών παραγωγής ως προς την κερδοφορία τους’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 14, 5-27, 1994.

 

29. ‘Αντιδράσεις τιμών σε γραμμικά συστήματα σύνθετης παραγωγής’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 12, 75-102, 1993.

 

30. ‘Ο προσδιορισμός των τιμών σε διασπώμενα συστήματα παραγωγής, στα οποία τα μέγιστα ποσοστά κέρδους του βασικού και του μη βασικού υποσυστήματος είναι ίσα’ (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 12, 103-25, 1993.

 

31. ‘Μια πρόταση σχετικά με το πρόσημο των απολύτων τιμών σε μη διασπώμενα και διασπώμενα γραμμικά συστήματα παραγωγής’, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 11, 73-82, 1992.

 

32. ‘Ο προσδιορισμός των τιμών και η σχέση ονομαστικού ωρομισθίου - ποσοστού κέρδους στα γραμμικά συστήματα παραγωγής’ (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 10, 113-90, 1992.

 

33. ‘Ορισμένα ζητήματα του προσδιορισμού των τιμών στα γραμμικά συστήματα παραγωγής, Addendum’ (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 9, 67-79, 1991.

 

 

34. ‘Ορισμένα ζητήματα του προσδιορισμού των τιμών στα γραμμικά συστήματα παραγωγής’ (σε συνεργασία με τον Π. Βουγιουκλάκη), Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, 6, 69-91, 1990.

June

24

Monday