ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 
1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


Αντικείμενο της παράδοσης είναι το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα, το οποίο προσεγγίζεται μικροοικονομικά και, εν συνεχεία, μακροοικονομικά. Κατά μήκος αυτών των συμπληρωματικών προσεγγίσεων θίγονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα του πραγματικού οικονομικού κόσμου, όπως οι επιπτώσεις των διαφόρων μορφών ολοκλήρωσης (i) στα πρότυπα διεθνούς εξειδίκευσης, (ii) στην κατανομή και μεγέθυνση του εισοδήματος, και (iii) στην αποτελεσματικότητα της εθνικής οικονομικής πολιτικής.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Συγκροτείται φορμαλιστικό πλαίσιο συγκριτικής έκθεσης και ανάλυσης των αρχών των επιμέρους μη νομισματικών (pure) θεωριών του διεθνούς εμπορίου, ήτοι της Κλασικής, της Νεοκλασικής και της Σραφφαϊανής (Sraffian) ή, αλλιώς, «Σύγχρονης Κλασικής» θεωρίας. Έτσι, εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των και εξάγονται όλα τα θεμελιώδη θεωρήματα και πορίσματα των θεωριών του διεθνούς εμπορίου. Τέλος, η έμφαση δίνεται στις αναλύσεις της Σραφφαϊανής θεωρίας, η οποία εμπεριέχει, όπως αποδεικνύεται, την Κλασική και τη Νεοκλασική θεωρία ως ειδικές περιπτώσεις της.

 
Βασική Βιβλιογραφία

[1] Μαριόλης, Θ. (2008) Αρχές Θεωρίας Εξωτερικού Εμπορίου, Μimeo (αναθεωρημένη και βιβλιογραφικά εμπλουτισμένη μορφή ομότιτλης εργασίας που δημοσιεύθηκε στα Τετράδια Εργασίας, αρ. 57 (2003), Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο).

[2] Mariolis, T. (2005) A neo-Ricardian critique of the traditional static theory of trade, customs unions and common markets, in V. B. Jugale (Ed.) World Trade Organisation and Indian Economic Reforms, vol. 1, pp. 127-152, Delhi, Serials Publications.

[3] Mariolis, T. (2004) Pure joint production and international trade: a note, Cambridge Journal of Economics, 28, pp. 449-456.

[4] Ravix, J. T. (1979) Note sur la th?orie ricardienne du commerce international, Cahiers d? ?conomie Politique, 5, pp. 101-117.

[5] Steedman, I. (Ed.) (1979) Fundamental Issues in Trade Theory, London, Macmillan.

[6] Steedman, I. (1987) Foreign Trade, in: J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (Eds) The New Palgrave. A Dictionary of Economics, vol. 2, London, Macmillan.

[7] Steedman, I. (1993) Διεθνές Εμπόριο, Αθήνα, Κριτική.

ΠρόσθετηΒιβλιογραφία

[1] Mariolis, T. (2004) A Sraffian approach to the Stolper-Samuelson theorem, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 4, pp. 1-11.

[2] Parrinello, S. (2006) National competitiveness and absolute advantage in a global economy, Working Paper No. 95, University of Rome ?La Sapienza?.

[3] Ruffin, R. J. (2002) David Ricardo?s discovery of comparative advantage, History of Political Economy, 34, pp. 727-748.

[4] Steedman, I. and Metcalfe, J. S. (1981) On duality and basic commodities in an open economy, Australian Economic Papers, 20, pp. 133-141.

[5] Tsoulfidis L. and Mariolis, T. (2007) Labour values, prices of production and the effects of income distribution. Evidence from the Greek economy, Economic Systems Research, 19, pp. 425-437.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Συγκροτούνται και αναλύονται μακροοικονομικά υποδείγματα ανοικτών οικονομιών, εκκινώντας από αυτά της παραδοσιακής και νεότερης κεϋνσιανής θεωρίας και καταλήγοντας σε αυτά που ενέχουν πολλούς τομείς παραγωγής, ετερογενές κεφάλαιο και υποαπασχόληση της δυναμικότητας παραγωγής.

 

Βασική Βιβλιογραφία

[1] Argy, V. and Salop, J. (1983) Price and οutput effects of monetary and fiscal expansion in a two-country world under flexible exchange rates, Oxford Economic Papers, 35, pp. 228-246.

[2] Bhaduri, A. and Marglin, S. (1990) Unemployment and the real wage rate: the economic basis for contesting political ideologies, Cambridge Journal of Economics, 14, pp. 375-393.

[3] Mariolis, T. (2006) Distribution and growth in a multi-sector open economy with excess capacity, Economia Internazionale/International Economics, vol. 59, pp. 51-61.

[4] Mariolis, T. (2008) Heterogeneous capital goods and the Harrod-Balassa-Samuelson effect, Metroeconomica, 59, pp. 238-248.

[5] Metcalfe, J. S. and Steedman, I. (1981) Some long-run theory of employment, income distribution and the exchange rate, The Manchester School, 49, pp. 1-20.


Πρόσθετη Βιβλιογραφία

[1] Argy, V. (1994) International Macroeconomics. Theory and Policy, London, Routledge.

[2] Dornbusch, R. (1987): ?Purchasing power parity?, in: Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (Eds) The New Palgrave. A Dictionary of Economics, pp. 1075-1085, vol. 3, Macmillan, London.

 

2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ


Αντικείμενο των παραδόσεων είναι οι θεωρίες των ενδογενών οικονομικών διακυμάνσεων. Η διερεύνηση εκκινεί με μία σύντομη υπόμνηση των παραδοσιακών κεϋνσιανών γραμμικών υποδειγμάτων, μεταβαίνει στα κεϋνσιανά μη γραμμικά υποδείγματα και, εν συνεχεία, στις σχετικές αναλύσεις των κλασικών οικονομολόγων και του Marx. Έτσι, υποστηρίζεται ότι η συγκρότηση μίας συνεκτικής και σχετικά πλήρους θεωρίας περί διακυμάνσεων προϋποθέτει τη διαλεκτική σύνθεση στοιχείων από το έργο των Marx, Keynes, Sraffa και Goodwin, και εκτίθενται ορισμένα σύγχρονα υποδείγματα, τα οποία παραπέμπουν, ρητά ή άρρητα, προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, σειρά ασκήσεων-εφαρμογών, μέσω αρκετά προχωρημένων λογισμικών προγραμμάτων (όπως π.χ. του Mathematica), στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών (-τριών) σε διαδικασία προσομοιωτικής διερεύνησης του φαινομένου των διακυμάνσεων.

 
Βασική Βιβλιογραφία

[1] Gandolfo, G. (1997) EconomicDynamics, Berlin, Springer-Verlag.

[2] Gabisch, G. andLorenz, H.-W. (1989) BusinessCycleTheory, Berlin, Springer-Verlag.

[3] Lorenz, H.-W. (1989) NonlinearDynamicalEconomicsandChaoticMotion, Berlin, Springer-Verlag.

[4] May, R. M. (1976) Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature, 261, 459-467.

[5] Μαριόλης, Θ. (2006) Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. Γραμμικοί και Μη Γραμμικοί Οικονομικοί Ταλαντωτές, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.

[6] Puu, T. (1989) NonlinearEconomicDynamics, Berlin, Springer-Verlag.


Πρόσθετη Βιβλιογραφία

[1] Abraham-Frois, G. et Berrebi E. (1995) Instabilit?, Cycles, Chaos, Paris, Economica.

[2] Baumol, W. and Benhabib, J. (1989) Chaos: significance, mechanism, and economic applications, Journal of Economic Perspectives, 3, pp. 77-105.

[3] Goodwin, R. M. and Punzo, L. F. (1987) The Dynamics of a Capitalist Economy. A Multi-Sectoral Approach, Cambridge, Polity Press.


April

24

Wednesday