Πρόσφατες δημοσιεύσεις με το σύστημα των κριτών

Dissecting the input-output structure of the Greek economy 2005-2010 (with E. Leriou, G. Soklis), Economia Internazionale/International Economics, 72(4), pp. 453-474, 2019.

(http://www.iei1946.it/en/rivista-articolo.php?id=208)

 

Wage versus currency devaluation, price pass-through and income distribution: A comparative input–output analysis of the Greek and Italian economies (with N. Rodousakis, A. Katsinos), Journal of Economic Structures, 8:9, 2019. 

(https://link.springer.com/article/10.1186/s40008-019-0140-8)

 

A non-linear Keynesian Goodwin-type endogenous model of the cycle: Bayesian evidence for the USA (with K. N. Konstantakis, P. G. Michaelides, E. G. Tsionas), Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 23(1), 2019.

(https://www.degruyter.com/view/j/snde.2019.23.issue-1/snde-2016-0137/snde-2016-0137.xml)

 

Less is more: Capital theory and almost irregular-uncontrollable actual economies (with L. Tsoulfidis), Contributions to Political Economy, 37(1), pp. 65-88, 2018

(https://academic.oup.com/cpe/article-abstract/37/1/65/4995023)

 

The foreign-trade leakages in the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010, East-West Journal of Economics and Business, XXI (1-2), pp. 135-155, Special Issue: The Greek Economic Crisis, 2018

(https://www.u-picardie.fr/eastwest/articles.php?ok=1&id_no=38&id_art=226)

 

A Sraffian (no) trade-off between autonomous demand and transfer payments, Metroeconomica, 69 (2), pp. 473-487, 2018

(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/meca.12196)

 

Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian Theory of Exchange Values (in Greek), Statistical Review, 11-12, pp. 142-160, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018

(https://www.researchgate.net/publication/324900582_Mean_and_Third_Man_Argument_in_the_Aristotelian_Theory_of_Exchange_Values)

 

Value, tertium comparationis and area (in Greek), Appendix to the paper: Mariolis, T. (2018). Mean and “Third Man Argument” in the Aristotelian theory of exchange values

(https://www.researchgate.net/publication/324939802_Value_Tertium_Comparationis_and_Area)

 

The static demand multipliers in a joint production framework: Comparative findings for the Greek, Spanish and Eurozone economies (with N. Ntemiroglou and G. Soklis), Journal of Economic Structures, 7: 18, 2018

(https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-018-0116-0)

 

The Sraffian autonomous demand-transfer payments curve for the Greek Economy (in Greek; with N. Ntemiroglou and G. Soklis), Statistical Review, 11-12, pp. 24-37, Special Issue in Honor of Professor Ioannis Vavouras, 2018

(https://www.researchgate.net/publication/324900592_The_Sraffian_Autonomous_Demand-Transfer_Payments_Curve_for_the_Greek_Economy_in_Greek)

 

The static Sraffian multiplier for the Greek economy: Evidence from the supply and use table for the year 2010 (with G. Soklis), Review of Keynesian Economics, 6 (1), 114-147, 2018

(https://www.elgaronline.com/view/journals/roke/6-1/roke.2018.01.07.xml)

 

An Intersectoral Analysis of the Greek Economy: Evidence from the Symmetric Input-Output Tables for the years 2005 and 2010 (with E. Leriou and G. Soklis), Bulletin of Political Economy, 10 (2), pp. 137-159, 2016

(https://www.researchgate.net/publication/323187747_An_Intersectoral_Analysis_of_the_Greek_Economy_Evidence_from_the_Symmetric_Input-Output_Tables_for_the_years_2005_and_2010)

 

Capital theory ‘paradoxes’ and paradoxical results: resolved or continued? (with L. Tsoulfidis), Evolutionary and Institutional Economics Review, 13 (2), pp. 297-322, 2016

(http://link.springer.com/article/10.1007/s40844-016-0043-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst)

 

Testing Bienenfeld’s second-order approximation for the wage-profit curve, Bulletin of Political Economy, 9 (2), pp. 161-170, 2015

(https://www.researchgate.net/publication/320707415_Testing_Bienenfeld's_Second-Order_Approximation_for_the_Wage-Profit_Curve)

 

Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 01:03
One note on Professor Bertram Schefold’s two papers
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:59
Η Απωθητικότητα της Επιστήμης
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:56
Κλειστά Σεμινάρια της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών: Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων  
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:54
Για το Βιβλίο του Piero Sraffa και τη Σχέση του με το Ύστερο Έργο του Ludwig Wittgenstein: Μικρός Φοιτητικός Χάρτης
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:51
Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙΙ: Ιερογλυφικά της Υπεραξίας, Μαθηματικά και Αριστερολογία
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:46
Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙ: Οι Μεγάλες Ανακαλύψεις του Marx  
Δημοσιεύτηκε στις 24/02/2020, 00:39
Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος Ι: Ο κατά Marx Προσδιορισμός της Παραγώγου Συνάρτησης και το Όριο της Συνάρτησης του Ποσοστού
Δημοσιεύτηκε στις 16/01/2019, 16:12
Τα Θεμελιώδη Θεωρήματα του Piero Sraffa και η Παραδοσιακή Πολιτική Οικονομία    
Δημοσιεύτηκε στις 16/01/2019, 16:07
Σχετικά με την «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» των Γ. Μηλιού - Γ. Οικονομάκη - Σ. Λαπατσιώρα, Πολιτική Οικονομία. Επιθεώρηση Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών/Political Economy. Review of Political Economy and Social Sciences, 11, Φθινόπωρο 2002, σσ. 35-169.
Δημοσιεύτηκε στις 04/01/2019, 15:45
Πρέπει να Μάθουμε – θα Μάθουμε: Ο Piero Sraffa είναι Εδώ!

November

30

Tuesday