Κλειστά Σεμινάρια της Προπτυχιακής Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών: Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Κυκλική Οικονομία, και Γενική Θεωρία Συστημάτων